پودر برنز Bronze

پودر برنز brn:

این شرکت قادر می باشد پودر برنز را به روش اتمایز با هرگرید درخواستی مشتری را تولید نماید.

تولیدات پودر برنز:

1.تولید برنز 10-90 (63-)

2.تولید برنز 15-85 (63-)

3.تولید برنز 25-75 (63-)

4.تولید برنز 70-93 (63-)

5.با هر گرید درخواستی

کاربردها :

1. صنایع متالورژی پودر

2.صنایع تولیدات قطعات برنزی-تولید بوش های خودروغنکارو بی متال

3.صنایع شیمیایی

4.جوشکاری برنزی

5.صنایع لنت ترمز و صفحه کلاج کاربرد سایشی

6.مجسمه سازی

 

Boronze-90-10
Boronze-90-10

Bronze-85-15
Bronze-85-15

جدول اطلاعات فنی

عکس میکروسکوپی Bronze-85-15

برنز 15-851
برنز 15-852
برنز 15-853
برنز 15-854

عکس میکروسکوپیBoronze-90-10

برنز10-901
برنز10-902
برنز10-903
برنز10-904