پودر برنز brn:

شرکت متالورژی پودر ماهور اسپادانا قادر می باشد پودر برنز به روش اتمایز با هر گرید درخواستی مشتری را تولید نماید.

تولیدات پودر برنز:

 1. تولید برنز 10-90 (63-)
 2. تولید برنز 15-85 (63-)
 3. تولید برنز 25-75 (63-)
 4. تولید برنز 70-93 (63-)
 5. با هر گرید درخواستی

کاربردها :

 1. صنایع متالورژی پودر
 2. صنایع تولیدات قطعات برنزی-تولید بوش های خودروغنکارو بی متال
 3. صنایع شیمیایی
 4. جوشکاری برنزی
 5. صنایع لنت ترمز و صفحه کلاج کاربرد سایشی
 6. مجسمه سازی
Boronze-90-10
Boronze-90-10

پودر برنز

Bronze-85-15
Bronze-85-15

پودر برنز

جدول اطلاعات فنی

پودر برنز

عکس میکروسکوپی Bronze-85-15

برنز 15-851
برنز 15-852
برنز 15-853
برنز 15-854

عکس میکروسکوپیBoronze-90-10

برنز 10-901
برنز 10-902
برنز 10-903
برنز10-904