انواع تست ها  :

تست تعیین دانه بندی طبق استانداردASTM C  136 (2014) با  الک ASTM  E  11

  1. اندازه گیری دانستیه ظاهری طبق استاندارد ASTM B  329  (18)
  2. عکس میکروسکوپ الکترونی از کلیه محصولات و دانه بندی ها
  3. تست با دستگاه پارتیکل سایز
  4. تست با میکروسکوپ آزمایشگاهی
  5. تست و آزمون توسط معتبرترین آزمایشگاه متالورژی در ایران به نام مرکز پژوهش متالورژی رازی برای کلیه محصولات و دانه بندی ها
آزمایشگاه متالورژی پودر