لیست محصولات

(Safe Data Sheet):  استانداردهای ایمنی

طبق استاندارهای ایمنی تولید پودرفلزات آهنی و غیر آهنی*

(Ec) No 12721 2008 (Regllation) طبق آیین نامه مقررات*

67/548/EEc (Directive) طبق دستور العمل *

با تایید کیفیت دانه بندی و دانسیته ظاهری و خلوص مواد اولیه ( شمش) و میکروسکوپ الکترونی از معتبرترین آزمایشگاه متالورژی در ایران به نام مرکز پژوهش و آزمایشگاه متالورژی رازی

: (Danger)اصلی ترین علامت ها و شناسه های خطر 

.قبل از استفاده برچسب را بخوانید ← P103

 در صورت تماس با آب ; (احتمال واکنش و آتش سوزی احتمالی)  ← P223

.  دور از دسترس کودکان نگه دارید     ←S2

. ظرف را محکم بسته و خشک نگه دارید  ← S7/8

    در صورت تماس با آب; ( احتمالا گازهای بسیار قابل اشتعال را آزاد می کند.)← R15

.بسیار قابل اشتعال است←  F