پودر برنج Brass

پودر برنج bra:

این شرکت قادر می باشد پودر برنج را به روش اتمایز با هرگرید درخواستی مشتری را تولید نماید.

تولیدات پودر برنج:

1.تولید برنج (45-)

2.تولید برنج (63-)

3.تولید برنج(150-)

4.با هر گرید درخواستی

کاربردها :

1.صنایع متالورژی پودر

2.قطعات برنجی به روش متالورژی

3.صنایع لنت ترمز و صفحه کلاج

4.الماس های برش

Brass -45

Brass -45

جدول اطلاعات فنی

عکس میکروسکوپی

برنج45-0
برنج45-1
برنج45-2
برنج45-3
برنج45-4