*افزایش سطح ایمنی تولید

*افزایش سطح کیفیت تولید

*افزایش سطح رضایت مشتری

*افزایش سطح تنوع تولید پودر فلزات آهنی و غیرآهنی

*تلاش در کاهش قیمت ها همراه با کیفیت و ایمنی درراستای مشتری مداری

* افزایش میزان فروش سالانه

* راه اندازی خط پودرآلومینیوم کروی (به زودی)

* افزایش پروژه های تحقیقاتی جدید (در راستای تنوع تولید)

درباره ما
لیست محصولات
درباره ما
دفتر بازرگانی و فروش